'เวสเทิร์น ดิจิตอล' รับประกาศเกียรติคุณจาก WCO โดยกรมศุลกากร

February 19, 2013

                                          

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด  ประกาศว่า บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก WCO (World Customs Organization) โดยกรมศุลกากร ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก (WCO) ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมความก้าวหน้าในงานศุลกากร เนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากล ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าในงานศุลกากร : Innovation for Customs Progress” ซึ่งกรมศุลกากรในฐานะประเทศสมาชิกจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากร การมอบเกียรติบัตรจากองค์การศุลกากรโลก แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรม เพื่อความก้าวหน้าในงานศุลกากร

 

สำหรับหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การ ศุลกากรโลกจำนวน ๗ ราย  โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล ในฐานะที่เป็นผู้นาเข้า -ส่งออกที่ใช้ระบบ RFID เพื่อติดตามการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณณรงค์ ดอกเพ็ชร ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ได้ ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 มีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกรวม 177 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515