ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ RAID

Πληροφορίες για τη λειτουργία RAID

Το RAID είναι ακρωνύμιο και σημαίνει Redundant Array of Independent Disks (πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων). Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία RAID σε κάποιο σύστημα αποθήκευσης, μπορείτε να συνδέσετε στο σύστημα δύο ή περισσότερες μονάδες ώστε να λειτουργούν ως μία γρήγορη μονάδα μεγάλου τόμου ή να τις ρυθμίσετε ως μία μονάδα συστήματος που θα χρησιμοποιείται για την αυτόματη και στιγμιαία δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων (ή τον κατοπτρισμό) των δεδομένων σας για να έχετε αντίγραφα ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο.

RAID 0 - ΑΠΟΔΟΣΗ

Η λειτουργία RAID 0 παρέχει λωριδοποίηση των δίσκων σε όλες τις μονάδες δίσκου στην ομάδα των μονάδων RAID. Η λειτουργία RAID 0 δεν παρέχει πλεονασμό δεδομένων αλλά προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις από κάθε άλλο επίπεδο RAID. Η λειτουργία RAID 0 διανέμει τα δεδομένα σε μικρότερα τμήματα και λωριδοποιεί τα τμήματα των δεδομένων σε κάθε μονάδα δίσκου στην ομάδα των μονάδων.

RAID 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ρυθμίστε το σύστημα σε λειτουργία προστασίας δεδομένων (γνωστή και ως λειτουργία κατοπτρισμού ή RAID 1) και η χωρητικότητα διαιρείται στη μέση. Η μισή χωρητικότητα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων σας και η άλλη μισή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντιγράφου. Αν μία μονάδα παρουσιάσει πρόβλημα, τα δεδομένα σας είναι προστατευμένα επειδή υπάρχει αντίγραφό τους.

Πληροφορίες για την αποθήκευση Raid | Western Digital (WD)

RAID 5 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Για συστήματα με τρεις ή περισσότερες μονάδες συνιστούμε τη χρήση της λειτουργίας RAID 5. Έτσι έχετε το καλύτερο και από τις δύο πλευρές: γρήγορη απόδοση με λωριδοποίηση των δεδομένων σε όλους τους δίσκους και προστασία των δεδομένων αφιερώνοντας το 1/4 κάθε μονάδας σε ανοχή σφάλματος, αφήνοντας τα υπόλοιπα 3/4 της χωρητικότητας του συστήματος διαθέσιμα για αποθήκευση δεδομένων.

RAID 10 - Υψηλή αξιοπιστία και απόδοση

Η λειτουργία RAID 10 ή RAID 1+0 παρέχει πολύ υψηλούς ρυθμούς εισόδου/εξόδου (I/O) με τη λωριδοποίηση (κατοπτρισμένων) τμημάτων RAID 1. Η συγκεκριμένη λειτουργία RAID ενδείκνυται για κρίσιμης σημασίας επιχειρηματικές λύσεις διαχείρισης βάσεων δεδομένων που απαιτούν τις μέγιστες επιδόσεις και υψηλή ανοχή βλαβών. Αν ένα σύστημα χρησιμοποιεί τη λειτουργία RAID 10, παρέχει τη μισή από τη συνολική χωρητικότητα όλων των μονάδων στη συστοιχία.

JBOD & spanning

Η λειτουργία JBOD είναι η χρήση μίας ή περισσότερων μονάδων δίσκου όχι σε διάρθρωση RAID αλλά με διαχείρισή τους ως χωριστών λογικών τόμων. Η δυνατότητα διεύρυνσης (spanning) είναι ο συνδυασμός των μονάδων δίσκου γραμμικά με σκοπό τη δημιουργία ενός μεγάλου λογικού τόμου. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, έχετε το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες μονάδες χωρίς να χρειαστεί να επαναδιαμορφώσετε το σύστημα.

Μονάδες αποθήκευσης RAID